INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy

I samband med att du registrerar dig som kund, ansöker om att få våra nyhetsbrev och/eller handlar hos Kaffelunden (org.nr. 520613-8959) så kommer vi att spara dina personuppgifter. Du kan känna dig trygg när du lämnar dessa uppgifter till oss samt att de behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Som registrerad person hos oss behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera beställningar samt komma i kontakt med dig för att vi ska kunna ge information och uppfylla våra åtaganden gentemot dig.


Personuppgiftsansvarig och kontakt

Kaffelunden är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att all behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Kontakt:
Kaffelunden
Lisa Olovsson
Org. nr: 830723-2440
Adress: Danska vägen 91, 416 59 Göteborg
Telefon: 031-194 190
e-post: info@kaffelunden.se


Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi hanterar de uppgifter som du lämnar till oss i samband med registrering och/eller köp samt när du genom kontakt med oss lämnar dina personuppgifter. Det gäller namn, adress, telefonnummer, e-postadress och dina köp samt IP-adress och information om din användning av vår webbplats.

Vi behöver även lämna relavata uppgifter vidare till våra personuppgiftsbiträden. Det innefattar transportföretag (t.ex. DHL och Postnord), företag som tillhandahåller våra betallösningar (t.ex. Certitrade AB, Billmate AB), myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, marknadsföringsprogram (Mailchimp) samt eventuella IT- och stödtjänster som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden mot dig.

Varför vi behandlar personuppgifter

Kaffelunden behandlar personuppgifter med ändamål och syfte att fullfölja våra förpliktelser gentemot dig som kund vid köp (inklusive returer, reklamationer m.m.) och fakturering samt för att följa lagstiftning såsom bokföringslagar.
Vi behandlar personuppgifter även för att tillhandahålla kundservice (ge information, korrigera felaktiga uppgifter, besvara frågor m.m.) och för att skicka relevant marknadsföring och erbjudanden kring våra produkter.

Uppgifterna kan också utgöra underlag till statistik, analys och affärsutveckling kring våra produkter och tjänster.

Hur länge dina uppgifter sparas

Dina personuppgifter sparas endast så länge som krävs för att fullgöra de ändamål för vilka uppgifterna samlades in. Vi sparar även personuppgifter under den tid som specificerats enligt gällande lagkrav, exempelvis bokföringslag.

Rättslig grund till behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, t.ex. för att genomföra köp och för att kunna uppfylla våra åtaganden.

I vissa fall har vi en rättslig förpliktelse att behandla vissa personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Marknadsföring och information skickas till dig som kund grundat på en intresseavvägning. Du kan när som helst avregistrera dig från dessa utskick.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till registerutdrag över den behandling vi genomför avseede sina personuppgifter. Du har också rätt att få dina uppgifter korrigerade eller raderade såvida vi inte behöver spara det under en viss period i enlighet med tillämpliga lagar (t.ex. bokföringslagar).
Du har rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter och att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna klagomål till oss och till Datainspektionen.

Personuppgifter utanför EU/EES

För att skicka elektonisk information, erbjudanden och nyhetsbrev använder vi Mailchimp (The Rocket Science Group, Atlanta, USA) som är anslutna till Privacy Shield och därmed får behandla personuppgifter som överförs från personuppgiftsansvariga för företag inom EU. Enligt EU-kommissionen är skyddsnivån för Privacy Shield tillräckligt hög enligt dataskyddsförordningen.

Säkerhet

Kaffelunden vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge och behandla personuppgifter.